Algemene voorwaarden

Belangrijke informatie voordat u VUURWERK bestelt:
Bestellingen kunnen alleen worden afgehaald op vastgestelde afhaaldagen (doorgaans 29, 30 en 31 december). Op het moment van afrekenen geeft u aan wanneer u uw bestelling komt afhalen. Dit afhaalmoment is bindend, zie hieronder.
Zodra de bestelling afgerond is, ontvangt u een e-mail met daarin uw unieke factuur (deze wordt als PDF in de bijlage meegestuurd). Bij het afhalen van uw bestelling dient u deze factuur uitgeprint mee te nemen (digitaal op uw telefoon kan ook). Zorg er daarom voor dat u een correct e-mail adres heeft ingevuld tijdens het bestellen.

E-mail niet gehad? Controleer uw spam mailbox! De factuur kunt u ook terugvinden onder "Mijn account" in de webshop.

Bestellen kan t/m 27 december. Hierna kan geen garantie op correcte verwerking gegeven worden.

Afhaalmoment:
Het aangegeven afhaalmoment is bindend. Hier dient u zich aan te houden, om grote drukte in de winkel zo veel mogelijk te voorkomen.
Schikt dit moment onverhoopt toch niet? Stuur ons dan even een e-mail (vuurwerkoutletgelderland@outlook.com) met een verzoek het te veranderen.
Indien u meerdere losse bestellingen wilt plaatsen, kunt u eerst proberen of hetzelfde afhaalmoment nog beschikbaar is. Zo niet, dan kiest u het eerstvolgende, zo lang dat op dezelfde dag is. Anders kiest u het eerste beschikbare blok ervoor.

Minimaal orderbedrag:
Het minimale online-orderbedrag is twintig Euro (€20,-). In onze winkel geldt geen minimaal orderbedrag.

Belangrijke informatie zodra u uw vuurwerk gaat afhalen:
De persoon die het vuurwerk komt afhalen dient 16 jaar of ouder te zijn en een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben. Per persoon mag maximaal 25kg vuurwerk per keer meegenomen worden. Vergeet uw uitgeprinte factuur niet!

Vervangend product:
Mocht een door u besteld product onverhoopt niet op voorraad zijn, dan zal dit vervangen worden door een in prijs en eigenschap zo goed als mogelijk vergelijkbaar product. Wij zullen dit tijdig proberen mede te delen.

Geplaatste bestellingen kunnen niet meer gewijzigd / aangepast of geannuleerd worden.

                                                                                                  

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Dit zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van Vuurwerk Outlet Gelderland en VuurwerkOutletGelderland.nl, hierna te noemen Vuurwerk Outlet Gelderland.

1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vuurwerk Outlet Gelderland zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn via internet te raadplegen, zie: http://www.vuurwerkoutletgelderland.nl/content/3-Algemene-voorwaarden

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Vuurwerk Outlet Gelderland worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Vuurwerk Outlet Gelderland ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Vuurwerk Outlet Gelderland zijn vrijblijvend en Vuurwerk Outlet Gelderland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Vuurwerk Outlet Gelderland. Vuurwerk Outlet Gelderland is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Vuurwerk Outlet Gelderland dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro(s), inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling van de bestellingen via de Vuurwerk Outlet Gelderland-webshop geschiedt uitsluitend met behulp van het betalingssysteem iDeal. Betaling van aankopen in de vestiging van Vuurwerk Outlet Gelderland geschiedt per PIN of contant.

 

Artikel 4. Levering

4.1 De bestellingen kunnen enkel en alleen worden afgehaald tijdens de gekozen afhaaltijd bij de vestiging van Vuurwerk Outlet Gelderland. Vestigingsadres en afhaaltijd zijn vermeld in uw bevestiging en in uw account van de webshop. Door acceptatie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden verklaart u bekend te zijn met de plaatselijke regelgeving aangaande het vervoer, opslag en gebruik van vuurwerk.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Vuurwerk Outlet Gelderland verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Vuurwerk Outlet Gelderland geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Vuurwerk Outlet Gelderland garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Vuurwerk Outlet Gelderland daarvan onmiddellijk, in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Hierbij dient het originele product of minstens foto's ervan te worden overhandigd.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Vuurwerk Outlet Gelderland de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Retourneren van artikelen binnen 14 dagen. Voor uw bestellingen geldt een zichttermijn van 14 dagen vanaf het moment dat de bestelling in u bezit is. Binnen deze termijn mag u, tenzij anders vermeld, het artikel bekijken en beoordelen.

Controleer altijd direct na ontvangst van het artikel of het onbeschadigd en compleet geleverd is. Als dit niet zo is, verzoeken we u vriendelijk zo snel mogelijk, maar toch uiterlijk binnen 24 uur, contact met ons op te nemen om dit te melden. Dit kan per mail via vuurwerkoutletgelderland@outlook.com.

Bent u niet tevreden over het artikel, dan kunt u het retourneren, tenzij het een artikel betreft waarbij vooraf is aangegeven dat het niet onder het retourrecht valt. U kunt het artikel retourneren:

1.            Binnen de zichttermijn van 14 dagen.
2.            Als het artikel compleet en ongebruikt is.
3.            Wanneer het artikel in de originele en onbeschadigde verpakking zit. Schrijf niet op de doos en gebruik geen ondoorzichtige tape (bijvoorbeeld duct tape), omdat dit de doos zal beschadigen.
In deze gevallen zijn de kosten die hierbij worden gemaakt voor uw rekening.
4.            Kosten voor retourzending zijn altijd voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.

Voor een snelle en goede verwerking van het teruggestuurde artikel is het volgende van belang:

1.            Neem binnen 14 dagen via e-mail (vuurwerkoutletgelderland@outlook.com) contact met ons op.
2.            Geef aan dat u een product wilt retourneren.
3.            U ontvangt vervolgens van ons akkoord voor retourneren met de verder benodigde informatie.

Terugbetaling koopsom

Zodra wij uw retourzending verwerkt hebben, betalen wij het door u betaalde bedrag terug op het IBAN nummer dat door u is aangeleverd.

 

Artikel 8. Bestellingen/Communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Vuurwerk Outlet Gelderland, dan wel tussen Vuurwerk Outlet Gelderland en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Vuurwerk Outlet Gelderland, is Vuurwerk Outlet Gelderland niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Vuurwerk Outlet Gelderland.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Vuurwerk Outlet Gelderland ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Vuurwerk Outlet Gelderland gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Vuurwerk Outlet Gelderland kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 10. Diversen

10.1 Voor zover van toepassing: indien u aan Vuurwerk Outlet Gelderland opgave doet van een adres, is Vuurwerk Outlet Gelderland gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Vuurwerk Outlet Gelderland opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Vuurwerk Outlet Gelderland gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Vuurwerk Outlet Gelderland deze voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Vuurwerk Outlet Gelderland in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Vuurwerk Outlet Gelderland vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Vuurwerk Outlet Gelderland is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10.5 Vuurwerk Outlet Gelderland is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van Vuurwerk Outlet Gelderland geleverde producten. Hieronder begrepen lichamelijk letsel en gevolgen ten aanzien van het gebruik van de producten buiten de daartoe aangewezen wettelijk vastgestelde tijdstippen.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Privacybeleid

Over ons privacybeleid
Vuurwerk Outlet Gelderland geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig
hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw
gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter
beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
Vuurwerk Outlet Gelderland. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 28/05/2018, met het
publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke
gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze
wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met
betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
Prestashop

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Prestashop. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze
dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Prestashop heeft toegang tot uw
gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
Prestashop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en
een sterk wachtwoordbeleid. Prestashop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met
betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
Prestashop behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de
dienstverlening verder te verbeteren.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp
Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het
verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en
webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor
eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de
‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit
van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen.
MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden
geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder
verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Hotmail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hotmail. Deze partij heeft passende
technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens
zoveel mogelijk te voorkomen. Hotmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer
vertrouwelijk.
Payment processors
Pay.nl
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de
Betaaldienstverlener Pay.nl. Pay.nl verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw
bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
uw persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Pay.nl deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en
orderdata met achterafbetaaldienstverleners. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de
bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl 's dienstverlening
waarvoor zij derden inschakelt. Pay.nl bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is
toegestaan.


Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -
op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden
niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed
of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening
verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Vuurwerk Outlet Gelderland op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden
tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk
geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt
daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft
dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten
als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw
opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds
bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te
ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in
het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van
gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij
uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U
ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich
hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij
u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij
ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij
hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid
kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of
in opdracht van Vuurwerk Outlet Gelderland. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking
staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of
kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend
staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening
dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij
gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze
verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij
hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met
betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Vuurwerk Outlet Gelderland
Dorpstraat 55
6823 AD Groessen
Nederland
T
E vuurwerkoutletgelderland@outlook.com

Contactpersoon voor privacyzaken
Koen Kampschreur