Algemene voorwaarden

Belangrijke informatie voordat u besteld:
Bestellingen kunnen alleen worden afgehaald op 29 en 30 december 2015. Op het moment van afrekenen geeft u aan wanneer u uw bestelling komt afhalen. 
Op het moment dat u uw bestelling afgerond heeft ontvangt u een e-mail met daarin uw unieke factuur (deze wordt als PDF in de bijlage meegestuurd). Zodra u uw bestelling gaat afhalen dient u deze factuur uitgeprint mee te nemen. Zorg er daarom voor dat u een juist e-mail adres heeft ingevuld tijdens het bestellen. E-mail niet gehad? Controleer uw spam mailbox! De factuur kunt u ook terugvinden onder "Mijn account" in de webshop.

Bestellen kan t/m 28 december. Hierna kan geen garantie op correcte verwerking gegeven worden.

Minimaal orderbedrag:
Het minimale online-orderbedrag is twintig Euro (€20,-). In onze winkel geldt geen minimaal orderbedrag.

Belangrijke informatie zodra u uw vuurwerk gaat afhalen:
De persoon die het vuurwerk komt afhalen dient 16 jaar of ouder te zijn en een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben. Per persoon mag maximaal 25kg vuurwerk per keer meegenomen worden. Vergeet uw uitgeprinte afhaalbon niet!

Vervangend product:
Mocht een door u besteld product onverhoopt niet op voorraad zijn, dan zal dit vervangen worden door een in prijs en eigenschap zo goed als mogelijk vergelijkbaar product. Wij zullen dit tijdig proberen mede te delen.

                                                                                                  

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Dit zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van Vuurwerk Outlet Gelderland en VuurwerkOutletGelderland.nl, hierna te noemen Vuurwerk Outlet Gelderland.

1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vuurwerk Outlet Gelderland zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn via internet te raadplegen, zie: http://www.vuurwerkoutletgelderland.nl/content/3-Algemene-voorwaarden

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Vuurwerk Outlet Gelderland worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Vuurwerk Outlet Gelderland ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Vuurwerk Outlet Gelderland zijn vrijblijvend en Vuurwerk Outlet Gelderland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Vuurwerk Outlet Gelderland. Vuurwerk Outlet Gelderland is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Vuurwerk Outlet Gelderland dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro(s), inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling van de bestellingen via de Vuurwerk Outlet Gelderland-webshop geschiedt uitsluitend met behulp van het betalingssysteem iDeal. Betaling van aankopen in de vestiging van Vuurwerk Outlet Gelderland geschiedt per PIN of contant.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Vuurwerk Outlet Gelderland bent u een bedrag van vijfentwintig euro (25,00 EURO) aan administratiekosten verschuldigd en indien Vuurwerk Outlet Gelderland haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Vuurwerk Outlet Gelderland om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Vuurwerk Outlet Gelderland gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Vuurwerk Outlet Gelderland.

 

Artikel 4. Levering

4.1 De bestellingen kunnen enkel en alleen worden afgehaald tijdens de gekozen afhaaltijd bij de vestiging van Vuurwerk Outlet Gelderland. Vestigingsadres en afhaaltijd zijn vermeld in uw bevestiging en in uw account van de webshop. Door acceptatie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden verklaart u bekend te zijn met de plaatselijke regelgeving aangaande het vervoer, opslag en gebruik van vuurwerk.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Vuurwerk Outlet Gelderland verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Vuurwerk Outlet Gelderland geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Vuurwerk Outlet Gelderland garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Vuurwerk Outlet Gelderland daarvan onmiddellijk, in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Hierbij dient het originele product of minstens foto's ervan te worden overhandigd.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Vuurwerk Outlet Gelderland de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Vuurwerk Outlet Gelderland te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

 

Artikel 8. Bestellingen/Communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Vuurwerk Outlet Gelderland, dan wel tussen Vuurwerk Outlet Gelderland en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Vuurwerk Outlet Gelderland, is Vuurwerk Outlet Gelderland niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Vuurwerk Outlet Gelderland.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Vuurwerk Outlet Gelderland ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Vuurwerk Outlet Gelderland gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Vuurwerk Outlet Gelderland kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 10. Diversen

10.1 Voor zover van toepassing: indien u aan Vuurwerk Outlet Gelderland opgave doet van een adres, is Vuurwerk Outlet Gelderland gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Vuurwerk Outlet Gelderland opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Vuurwerk Outlet Gelderland gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Vuurwerk Outlet Gelderland deze voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Vuurwerk Outlet Gelderland in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Vuurwerk Outlet Gelderland vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Vuurwerk Outlet Gelderland is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10.5 Vuurwerk Outlet Gelderland is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van Vuurwerk Outlet Gelderland geleverde producten. Hieronder begrepen lichamelijk letsel en gevolgen ten aanzien van het gebruik van de producten buiten de daartoe aangewezen wettelijk vastgestelde tijdstippen.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.